Menu
Your Cart

Privacybeleid

Deze privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door KS Verlichting met haar eventuele deelnemingen en gelieerde maatschappijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als KS Verlichting.

KS Verlichting is een succesvol productiebedrijf en groothandel van unieke exclusieve buitenverlichting en tuinornamenten. KS Verlichting staat al ruim 40 jaar bekend als de specialist op het gebied van historische en moderne buitenverlichting. KS Verlichting produceert en koopt in bij leveranciers en levert aan zakelijke klanten.

Uw privacy is belangrijk voor KS Verlichting.

Wij hebben deze privacy verklaring geschreven om u te laten zien wie wij zijn, welke persoonsgegevens wij over u verzamelen, waarom wij die verzamelen en wat wij daarmee doen. Met persoonsgegevens doelen wij op alle informatie of informatie sets waarmee wij u direct of indirect persoonlijk kunnen identificeren, met name aan de hand van een identificerend kenmerk. Bijvoorbeeld voornaam en of achternaam, e-mailadres, telefoonnummer etc.

In dit Privacy Statement leggen wij uit hoe en waarom KS Verlichting, als verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. Wij raden u aan om de tijd te nemen deze verklaring in haar geheel te lezen. Verstrek ons alstublieft geen gegevens als u niet instemt met deze privacyverklaring.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt KS Verlichting zich aan toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de AVG - Algemene verordening gegevensbescherming en de UAVG -Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. Onder verwerken van persoonsgegevens verstaan we alles wat kan worden gedaan met persoonsgegevens. Bijvoorbeeld verzamelen, vernietigen, opslaan of inzien.


Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze verklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken. Bijvoorbeeld wanneer u: Onze website, toepassingen of sociale mediakanalen bezoekt of gebruikt.

Onze producten koopt. U aanmeldt op onze nieuwsbrieven. Uw goederen of diensten aan ons verstrekt. Contact opneemt met onze klantenservice. Of anderszins contact met ons heeft in uw hoedanigheid van consument, zakelijke klant, partner, leverancier, aannemer of andere relatie.

Welke gegevens verzamelen wij over u?

Dit is afhankelijk van wie u bent en de manier hoe u met ons in contact staat. Bent u bijvoorbeeld een leverancier, zakelijke partner, klant, consument etc. Hebben wij online, offline of telefonisch contact met u.

Onderstaand treft u een overzicht van de gegevens welke wij kunnen verzamelen:
• Persoonlijke identificatie: Naam, achternaam, titel, geboortedatum
• Contactinformatie: Email, telefoonnummer, adres, land
• Informatie voor inloggen: Inlog-ID, wachtwoord of andere beveiligingscodes
• Afbeeldingen, video’s waarmee u geïdentificeerd kunt worden: Uploads van foto’s in account van KS Verlichting of die anderszins verstrekt zijn aan ons.
• Financiële gegevens: Bankrekening gegevens, kredietkaartgegevens
• Klant gegevens: BTW nummer, KvK nummer, contactpersonen, vertegenwoordigers
• Informatie die u besluit te delen met KS Verlichting of aan haar gelieerde ondernemingen: Meningen, beoordelingen, feedback, opmerkingen, geüploade bestanden, interesses etc.
• Als u onze locatie bezoekt is het mogelijk dat wij om veiligheidsredenen ook uw gegevens registreren door middel van video of andere elektronische, digitale of draadloze bewakingssystemen of apparaten, bijvoorbeeld beveiligingscamera’s.


Worden uw gegevens gedeeld?

Wij delen uw gegevens in principe niet. De toegang tot uw gegevens binnen KS Verlichting zal verstrekt worden aan degenen die de informatie moeten kennen. Bij KS Verlichting worden bepaalde gegevensverwerkingen uitbesteed aan vertrouwde externe dienstverleners, zoals bijvoorbeeld ICT dienstverleners, consultants, leveringsdiensten etc. Er bestaat ook de mogelijkheid dat uw gegevens gedeeld worden met vertrouwde zakelijke partners, om de door u gevraagde diensten te kunnen verstrekken. Indien het wettelijk verplicht is of noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten, kunnen wij uw gegevens delen met toezichthouders en andere entiteiten met rechtsmacht over KS Verlichting. Wij kunnen uw gegevens indien noodzakelijk delen met partijen zoals professionele adviseurs, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen, advocaten, accountants en andere professionele adviseurs. Wij kunnen uw gegevens delen in het kader van zakelijke transacties, bijvoorbeeld tijdens de verkoop van een onderneming of deel van een onderneming of een reorganisatie, fusie, joint venture, of andere beschikking over de onderneming, onze bedrijfsmiddelen of aandelen.

Welke informatie wordt er automatisch verzameld?

Wanneer u onze website of toepassingen bezoekt of gebruikt. U abonneert op onze nieuwsbrieven. Met ons communiceert via onze digitale kanalen. We kunnen naast de informatie die u direct aan ons verstrekt, informatie verzamelen die aan ons werd verstuurd door uw computer, mobiele telefoon of ander toegangsapparaat.

Informatie over uw apparaat: Hardware model, IMEI-nummer en andere unieke apparaat-ID’s, MAC-adres, IP-adres, besturingssysteemversie en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te verkrijgen tot de diensten

Logboekgegevens: Tijd en duur van uw gebruik van ons digitaal kanaal, product Locatiegegevens: Uw huidige locatie, afgeleid van uw IP-adres of andere locatie gebaseerde technologieën.

We kunnen uw gegevens gebruiken voor verschillende gerechtvaardigde redenen en zakelijke doeleinden. Beoordeling en screening van klanten, leveranciers en/of zakelijke partners. Sluiten en uitvoeren van overeenkomsten. Verkoop, facturering, verzenden van producten en of diensten, registratie, garantie, accountbeheer. Verstrekken van ondersteuning via communicatiekanalen, zoals bijvoorbeeld onze klantenservice. Beveiliging en bescherming van onze belangen. Inzetten en onderhouden van beveiligingsmaatregelen. Uitvoeren van interne controles en onderzoeken. Uitvoeren van beoordelingen om tegenstrijdige belangen te verifiëren. Naleving van wettelijke verplichtingen. Bekendmaken van gegevens aan overheidsinstellingen of toezichthoudende autoriteiten zoals toepasselijk in alle landen waarin we zaken doen, zoals inhouding van belastingen en nationale verzekeringskosten, verplichtingen inzake bijhouden en rapporteren van gegevens, naleving van overheidsinspecties en andere verzoeken van de overheid of andere openbare autoriteiten, reageren op juridische procedures zoals dagvaardingen, nastreven van wettelijke rechten en rechtsmiddelen en beheren van interne klachten of claims. Verdedigen van rechtsaanspraken. Vestigen, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken waaraan we kunnen worden blootgesteld.

KS Verlichting verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Als u ervoor kiest om geen gegevens te verstrekken bestaat de mogelijkheid dat in sommige gevallen wij niet in staat zijn u de volledige functionaliteit van onze producten, diensten of toepassingen te verstrekken. Het is ook mogelijk dat we niet kunnen reageren op verzoeken die u mogelijk heeft.

Hoe gebruikt KS Verlichting uw gegevens voor marketing?

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor marketing doeleinden. Promoties over onze (nieuwe) producten, aanbiedingen en eventuele nieuwsbrieven. Deze promotionele communicatie kan via email, telefoon, sms, post of sociale netwerken naar u worden verstuurd. Uiteraard hanteren wij de toepasselijke wetgeving. Wanneer dit wordt vereist vragen wij eerst uw toestemming alvorens een activiteit te starten. U heeft de mogelijkheid om uw toestemming elk moment in te trekken.

Het zit het met cookies?

De website www.ks-verlichting.nl maakt gebruik van cookies. U kunt het cookiebeleid op onze site terug vinden. Indien u vragen of klachten heeft over cookies neemt u dan contact met ons op via info@ks-verlichting.nl.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. In bepaalde gevallen is een langere bewaarperiode wettelijk vereist.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Ter bescherming van uw gegevens nemen wij maatregelen die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbeveiliging. Dit houdt tevens in dat wij van onze dienstverleners eisen dat zij gepaste maatregelen nemen ter bescherming van de vertrouwelijkheid en de beveiliging van uw gegevens. Afhankelijk van de stand van de technologie, de kosten van implementatie en de aard van de te beschermen gegevens, treffen wij technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van risico’s zoals vernietiging, verlies, wijziging en ongeautoriseerde bekendmaking van, of toegang tot, uw gegevens.

Wij willen u graag herinneren aan uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens die u aan ons verstrekt naar uw beste weten up juist en volledig zijn. Verder is het uw verantwoordelijkheid, als u gegevens van andere mensen met ons deelt, om die gegevens in overeenstemming met de lokale wettelijke eisen te verzamelen. Zo dient u andere personen van wie u gegevens aan ons verstrekt te informeren over de inhoud van deze verklaring en hun toestemming te verkrijgen.

U kunt bij KS Verlichting inzage en kopie vragen van de persoonsgegevens van u die door ons worden verzameld. Ook kunt u vragen om verwijdering of rectificatie van uw persoonsgegevens als daar aanleiding toe is. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking, wegens op u van toepassing zijnde persoonlijke omstandigheden of tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Meer informatie over uw rechten kunt u vinden op autoriteitpersoonsgegevens

Om misbruik te voorkomen kan KS Verlichting u vragen om u te identificeren. De wet bepaalt of u een bepaald recht in een gegeven situatie kunt uitoefenen. U moet er daarom rekening mee houden dat wij u niet altijd kunnen helpen.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen via mail info@ks-verlichting.nl, telefonisch 0228 56 66 90 of per post

KS Verlichting B.V.
Korenmarkt 8
1681 PB Zwaagdijk-Oost
Nederland

Deze privacyverklaring kan tussentijds worden aangepast om veranderingen bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kunt u aan de datum die onderaan het document staat zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is.

Cookiebeleid

Cookiebeleid Privacyverklaring update: 31 augustus 2021.