Menu
Your Cart

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 
Op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunievoorwaarden van toepassing. Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. U kunt deze algemene voorwaarden raadplegen, opslaan en/of afdrukken door op onderstaande link te klikken. Daarnaast kunt u onze algemene voorwaarden op een later tijdstip nogmaals raadplegen via onze website.

Download Metaalunie voorwaarden

NL     UK      DE


Garantiebeleid

 

Beleid voor buitenverlichtingsarmaturen

Uiteenzetting van het garantiebeleid van KS Verlichting met onze garantievoorwaarden, de garantieperiode en de richtlijnen inzake de gevolgde procedure bij sprake van garantie.
 

Controle

Controleer bij ontvangst het product op transportschade, zichtbare gebreken en/of manco’s en vermeld dat op de vrachtbrief voordat u deze ondertekent. Neem zo spoedig mogelijk doch binnen 3 dagen contact met op met KS Verlichting BV.
 

Garantieperiode

Met inachtneming van de bepalingen in de onderstaande garantievoorwaarden geeft KS Verlichting garantie gedurende 3 jaar op haar buitenverlichtingsarmaturen, tenzij anders op de verpakking staat aangegeven en met uitzondering van elektrische componenten zoals onder andere bewegingssensoren, schemerschakelaars, led drivers en lichtbronnen hiervoor geldt 12 maanden garantie. De garantietermijn gaat in vanaf de aankoopdatum, gebaseerd op het aankoopbewijs van de klant. Deze dient duidelijk leesbaar te zijn. De garantie geldt slechts voor de partij die de producten rechtstreeks van KS Verlichting koopt (Hierna de ‘Koper’ te noemen). Het aankoopbewijs is nodig bij eventuele garantiebepaling. Deze garantie geldt alleen indien de armaturen naar behoren zijn bediend, geïnstalleerd en onderhouden. In geval van vervanging van het product of reparaties aan het product, na een gehonoreerde claim, blijft het restant van de originele garantieperiode van toepassing.

 
Buiten de garantie vallen; gebreken en daaruit voortvloeiende schaden, die redelijkerwijs reeds door controle bij aflevering van het product, geconstateerd hadden behoren te worden. Gebreken en schaden ontstaan ten gevolge van gebruik c.q. toepassingen van het product niet overeenkomstig de bestemming. Niet of onjuist onderhouden van het product. Mechanische schade aan het product, ontstaan na levering. Opstelling van het product in een agressief milieu. Beschermlagen zijn gevoelig voor zuren, zout en andere agressieve stoffen en verouderen hierdoor sneller.
 
Voor producten bij plaatsing in kustgebieden geldt dan ook een uitzondering op de garantieperiode. Er wordt bij plaatsing in zoute gebieden een garantieperiode van 1 jaar gehanteerd. Producten waaraan binnen de garantie termijn veranderingen zijn aangebracht of reparatiewerkzaamheden zijn verricht, zonder schriftelijke toestemming van KS Verlichting B.V.
 

Garantievoorwaarden

Garantie op de buitenverlichtingsarmaturen komen slechts aan de Koper toe. Een product welke door deze garantie wordt gedekt en binnen de toepasselijke garantieperiode kan door de Koper geretourneerd worden. De beoordeling van klachten kan alleen door een medewerker van KS Verlichting worden verricht. Een kopie van het geprinte aankoopbewijs is daarbij noodzakelijk. KS Verlichting zal het product, of het defecte onderdeel, door en bij KS Verlichting repareren of vervangen. Dus nooit in het werk. Montage- en of demontagekosten, herinstallatiewerkzaamheden of kosten en of uitgaven, transport – en of retourkosten, arbeidsloon en of arbeidskosten worden niet door KS Verlichting vergoed. De garantie dekt geen gevolgschade. Wanneer KS Verlichting ervoor kiest om het product te vervangen maar dit niet tot de mogelijkheden behoort omdat het product niet meer voorhanden is of gemaakt wordt zal KS de koper zijn geld teruggeven minus de afschrijving van het product of het product vervangen door een vergelijkbaar product. Deze garantie geldt niet voor beschadiging of het niet werken van het product als gevolg van verkeerd gebruik, misbruik, abnormaal gebruik of overmacht in strijd met de van toepassing zijnde gebruiksaanwijzingen, normen of codes. Deze garantie is nietig indien er reparaties zijn uitgevoerd of wijzigingen zijn aangebracht zonder schriftelijke autorisatie Van KS Verlichting.
 
Indien bij onderzoek blijkt dat er volgens de garantievoorwaarden geen sprake is van een gegronde klacht, dan zullen de onderzoekskosten aan de indiener van de klacht in rekening worden gebracht. Klachten welke op grond van de garantievoorwaarden zijn afgewezen, worden niet in behandeling genomen.
 
Door KS Verlichting verkochte producten van derden worden niet door deze garantie gedekt.
 

Bij een defect buiten de garantie

Voor de meeste producten zijn tegen betaling reserve onderdelen beschikbaar.


Online bestellen

Voor online bestellingen in de wordt de koopovereenkomst pas definitief wanneer KS Verlichting B.V. de bestelling geaccepteerd heeft.

Bij bestellingen op rekeningen behoudt KS Verlichting B.V. zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat al haar vorderingen ter zake van geleverde en te leveren producten en diensten geheel door de afnemer zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer overeenkomsten. 


Indien de afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is KS Verlichting B.V. gerechtigd de haar toebehorende producten op kosten van de afnemer te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@ks-verlichting.nl

Voor een efficiënte afhandeling dient u de volgende gegevens bij de hand te hebben voordat u contact opneemt met KS Verlichting; de eancode en -of productcode, aankoopbewijs met de datum van aankoop.

 

 

Code of Conduct

 Bij KS Verlichting heeft onze visie 'meer dan licht alleen' een inspirerende en leidende werking. We nemen een lange termijn visie in de hand om op de juiste manier zaken te doen; gefundeerd, verantwoord, eerlijk, betrouwbaar en met een hoog moraal. Het belang van onze werknemers, partners en de consument staat daarbij centraal. Onze visie op ondernemen heeft waarden en standaarden die door ons zijn samengevat in de Code of Conduct. Een verklaring waarin staat omschreven wat de waarden en standaarden zijn die wij gebruiken als richtlijn voor de omgangsnormen tussen KS Verlichting en haar werknemers, zakenpartners en consumenten. De directie en het management van KS Verlichting erkent de normen, waarden en etiquette zoals deze in de Code zijn opgenomen. Door op een deugdelijke en verantwoorde manier te handelen zijn we zo ver gekomen. Bij KS Verlichting baseren we onze visie van ondernemen op vertrouwen, gemeenschappelijke waarden en normen. We hebben hoge verwachtingen en doelstellingen aan onszelf om op een eerlijke, open en ethisch verantwoorde manier zaken te doen. Onze consumenten, zakenpartners en de maatschappij in het algemeen hebben dezelfde hoge verwachtingen. Hieronder hebben we een overzicht opgesteld, de KS Verlichting CODE OF CONDUCT om inzicht te geven in deze visie die ons helpt om aan onze verwachtingen en eisen te kunnen voldoen.

 

Veiligheid – Veilige werkomstandigheden & Gezondheid

KS Verlichting biedt een gezonde en veilige werkomgeving aan alle medewerkers, klanten en bezoekers. We volgen de wetten op het gebied van veiligheid en gezondheid en hanteren tevens onze eigen regels en normen wat betreft gezondheid en veiligheid. Elke medewerker heeft de verantwoordelijkheid om het beleid en de procedures van het bedrijf betreffende gezondheidsvoorschriften alsmede de veiligheidsvoorschriften na te leven. Voor ieders –gezondheid en veiligheid is het de plicht van de medewerkers om onmiddellijke melding te maken van ongelukken en onveilige werkomstandigheden bij hun manager. Alcohol en drugs zijn niet toegestaan binnen KS Verlichting. Het is bij KS Verlichting niet toegestaan om te werken onder invloed van alcohol, illegale drugs of andere substanties, waaronder medicatie, die het veilig en effectief uitvoeren van het werk belemmeren.
 

Samenwerken - Respect voor de medewerkers

Bij KS Verlichting staan we voor gelijke kansen, we tolereren geen enkele vorm van discriminatie. Elke KS medewerker kan een eerlijke behandeling en gelijke arbeidskansen verwachten, ongeacht ras, etniciteit, religie, geslacht, handicap, leeftijd of seksuele voorkeur. We streven naar een werkomgeving waarin alle medewerkers met respect en waardigheid behandeld worden en waar alle medewerkers hun best kunnen doen en er gelijke kansen zijn voor iedereen. Elke KS medewerker heeft het recht op een werkomgeving waar geen ongewenst gedrag vertoond wordt. We tolereren geen verbaal of fysiek gedrag waarbij een persoon onheus wordt bejegend of vernederd. Dat is vanzelfsprekend ook van toepassing op bezoekers & klanten.
 

Milieu - Duurzaam ondernemen

KS Verlichting stelt alles in het werk om duurzaamheid te integreren in elk onderdeel waar KS Verlichting actief is. Voornamelijk zijn onze inspanningen voor meer duurzaamheid gericht op milieu en maatschappelijke kwesties, waaronder bescherming van grondstoffen, afvalbeheer en arbeidsomstandigheden. Bij KS Verlichting streven we ernaar de schadelijke effecten van de werkzaamheden op het milieu te minimaliseren. We zijn hier continue bewust van en zijn altijd op zoek naar opties om dit verder te ontwikkelen en te waar mogelijk te verbeteren. Onder andere door het gebruik van verpakkingsmateriaal zo veel als mogelijk te beperken en te kiezen voor zo veel mogelijk natuurlijke materialen.
 

Buitenlandse betrekkingen

KS Verlichting houdt zich aan de wet - en regelgeving en respecteert de culturele, maatschappelijke en sociale gebruiken van de landen waarin zij actief is en streeft ernaar een goed voorbeeld te geven. We zijn ons bij KS Verlichting bewust van de verplichting te handelen naar de redelijkerwijs verlangbare belangen van de landen waarin wij actief zijn.
 

Kinderarbeid

KS Verlichting mijdt elke vorm van kinderarbeid en wijst deze ten strengste af.
 

Eerlijk zakendoen

KS Verlichting streeft ernaar doortastend en correct te concurreren. Alle relaties en leveranciers behoren juist en objectief te worden behandeld . Er zullen door onze medewerkers geen onoprechte of oneerlijke activiteiten uitgevoerd worden. Van de medewerkers van KS Verlichting wordt verwacht dat ze altijd nadenken over de gevolgen die externe relaties kunnen hebben op hun eigen positie en die van KS Verlichting. KS medewerkers zullen geen oneerlijke of misleidende uitspraken doen over de producten van een concurrent als zulke uitspraken niet gegrond of noodzakelijk zijn.
 

Gebruik van bedrijfseigendommen

KS Verlichting tijd en eigendommen zijn niet bedoeld voor persoonlijk gewin van medewerkers of anderen anders dan KS Verlichting. De technische middelen van KS Verlichting waaronder computers en toegang tot e-mail en het internet dienen voor zakelijke dan wel gepaste doeleinden te worden gebruik. Met bezittingen als producten, merchandise en alle overige items waarvan redelijkerwijs aangenomen kan worden dat de betrokkene zich ervan bewust is dat het gaat om een bedrijfsbezitting dient op een zorgvuldige manier mee omgegaan te worden. Gevallen waarin sprake is van diefstal, fraude of een andere vorm van ongepast gebruik van middelen die eigendom zijn van KS Verlichting of een medewerker zijn ten strengste verboden.
 

Opvolging Code of Conduct

KS Verlichting rekent erop dat haar medewerkers en relaties onmiddellijk op vertrouwelijke dan wel anonieme basis melding zullen doen van gedragingen en of situaties die naar hun inzien in strijd zijn met deze Code of Conduct of met de plaatselijke of nationale wetgeving. Melding kan worden gemaakt aan de senior manager of één van de directeuren van KS Verlichting. De medewerkers van KS Verlichting dragen er verantwoording voor dat de gedragsnormen worden opgevolgd. De medewerkers behoren om uitleg te vragen indien een situatie niet geheel duidelijk is en eventuele schendingen van de Code of Conduct te melden aan ons contactpersoon inzake deze via rene@ks-verlichting.nl of de directie van KS Verlichting.